chữ ký tay phong thủy

Phân tích ý nghĩa của họ và tên của người Việt

4 Vài nét về tên họ của người Việt. Họ và tên người Việt cũng nhiều vẻ. Người không cầu kỳ thì thường tôn trọng phép tắc truyền thống là họ đến đệm họ cuối cùng là tên, ví dụ: Đỗ Văn Bé… Người có ý chau chuốt, đủ cách thì tìm một đệm họ cầu more »